Khóa học chuyên viên tiền lương (c&b) thực chiếnKhóa học Excel thực chiến dành cho người mất gốc

Hiển thị tất cả

Các hàm Excel

Hàm tìm kiếm Match

1. CÔNG THỨC MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type) 2. CÔNG DỤNG      Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị cần tìm kiếm lookup_value trong vùng dữ liệu lookup_array. Match  có thể trả về giá

Xem chi tiết
Hiển thị tất cả các hàm excel