Quay lại trang chủ

Các hàm Excel

Các hàm xử lý chuỗi ký tự cực quan trọng trong Excel

      Trong quá trình làm việc với các bảng tính excel, sẽ có lúc bạn cần phải sử dụng các hàm xử lý chuỗi để thực hiện các

Xem chi tiết

Hàm tìm kiếm Match

1. CÔNG THỨC MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type) 2. CÔNG DỤNG      Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị cần tìm kiếm lookup_value trong vùng dữ liệu lookup_array. Match  có thể trả về giá

Xem chi tiết

Hàm INDEX

1. CÔNG THỨC INDEX(array,row_num,[col_num],[area_num]) 2. CÔNG DỤNG Hàm INDEX trả về giá trị ứng với giá trị của ô trong vùng tìm kiếm array, ô này có địa chỉ với dòng

Xem chi tiết

Hàm tìm kiếm HLOOKUP

1. CÔNG THỨC HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,[range_lookup]) 2. CÔNG DỤNG Hàm HLOOKUP trả về giá trị ứng với giá trị của ô trong vùng tìm kiếm table_array, ô này có địa chỉ với

Xem chi tiết

Hàm tìm kiếm VLOOKUP

1. CÔNG THỨC VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) 2. CÔNG DỤNG Hàm VLOOKUP trả về giá trị ứng với giá trị của ô trong vùng tìm kiếm table_array, ô này có địa chỉ với

Xem chi tiết

Hàm điều khiển rẽ nhánh IF

CÔNG THỨC IF(Biểu thức logic, Giá trị 1, Giá trị 2) CÔNG DỤNG Hàm IF trả về Giá trị 1 nếu Biểu thức logic có giá trị TRUE, Ngược lại

Xem chi tiết

Hàm logic AND

CÔNG THỨC AND(Biểu thức logic 1, Biểu thức logic 2,…, Biểu thức logic N) CÔNG DỤNG Hàm AND trả về giá trị TRUE khi và chỉ khi toàn bộ các

Xem chi tiết

Hàm DVARP

  CÔNG THỨC DVARP(database, field, criteria) CÔNG DỤNG Hàm này trả về phương sai của mẫu được trích xuất từ các Ô thuộc vùng dữ liệu (database) và các ô này

Xem chi tiết

Hàm DVAR

  CÔNG THỨC DVAR(database, field, criteria) CÔNG DỤNG Hàm này trả về phương sai của mẫu được trích xuất từ các Ô thuộc vùng dữ liệu (database) và các ô này

Xem chi tiết

Hàm tính tổng nâng cao DSUM

  CÔNG THỨC DSUM(database, field, criteria) CÔNG DỤNG Hàm này tính tổng các Ô thuộc vùng dữ liệu (database) và các ô này là giao của cột Field với các dòng khớp

Xem chi tiết