Quay lại trang chủ

Các hàm logic

Hàm logic AND

CÔNG THỨC AND(Biểu thức logic 1, Biểu thức logic 2,…, Biểu thức logic N) CÔNG DỤNG Hàm AND trả về giá trị TRUE khi và chỉ khi toàn bộ các

Xem chi tiết