Quay lại trang chủ

Hàm điều khiển rẽ nhanh và tìm kiếm

Hàm tìm kiếm Match

1. CÔNG THỨC MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type) 2. CÔNG DỤNG      Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị cần tìm kiếm lookup_value trong vùng dữ liệu lookup_array. Match  có thể trả về giá

Xem chi tiết

Hàm INDEX

1. CÔNG THỨC INDEX(array,row_num,[col_num],[area_num]) 2. CÔNG DỤNG Hàm INDEX trả về giá trị ứng với giá trị của ô trong vùng tìm kiếm array, ô này có địa chỉ với dòng

Xem chi tiết

Hàm tìm kiếm HLOOKUP

1. CÔNG THỨC HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,[range_lookup]) 2. CÔNG DỤNG Hàm HLOOKUP trả về giá trị ứng với giá trị của ô trong vùng tìm kiếm table_array, ô này có địa chỉ với

Xem chi tiết

Hàm tìm kiếm VLOOKUP

1. CÔNG THỨC VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) 2. CÔNG DỤNG Hàm VLOOKUP trả về giá trị ứng với giá trị của ô trong vùng tìm kiếm table_array, ô này có địa chỉ với

Xem chi tiết

Hàm điều khiển rẽ nhánh IF

CÔNG THỨC IF(Biểu thức logic, Giá trị 1, Giá trị 2) CÔNG DỤNG Hàm IF trả về Giá trị 1 nếu Biểu thức logic có giá trị TRUE, Ngược lại

Xem chi tiết