Quay lại trang chủ

Sử dụng hỗn hợp hàm Miscellaneous

Chuyển đổi số tiền thành chữ chỉ với các hàm đơn giản của Excel

Trong công việc thực tế, nhiều khi chùng ta phải tiến hành chuyển đổi số tiền thành dạng chữ, giải pháp để khi nhập số tiền vào thì sẽ cho

Xem chi tiết