Hướng dẫn cách quy đổi lương net sang gross và ngược lại

Hướng dẫn cách quy đổi lương net sang gross và ngược lại
Tháng Tư 18 09:55 2019

     Quy đổi lương Net sang Gross và ngược lại Quy đổi lương Gross sang Net luôn là vấn đề mà hầu hết các bạn làm kế toán, nhân sự quan tâm và cũng gặp khá nhiều lúng túng trong quá trình xử lý. Vì vậy Bài viết này sẽ giúp Bạn tìm hiểu một cách chuyên sâu về chủ đề này một cách trực quan, dễ hiểu. Bên cạnh đó, Uy cũng sẽ gửi tặng bạn file excel tính chuyển đổi qua lại cho hai loại lương này.

file-excel-chuyen-doi-luong-net-sang-gross-va-gross-sang-net

Hình ảnh File Excel tính Lương Net sang Gross và ngược lại

1. Lương Net và Lương Gross là gì?

     Lương Net là lương đã trừ đi các khoản như bảo hiểm, tiền thuế thu nhập cá nhân hoặc các khoản phải khấu trừ khác của người lao động.

     Như vậy, Lương Gross = Lương Net + 10,5% tiền bảo hiểm; trong khi đó, Lương Net = Lương Gross – 10,5% tiền bảo hiểm.

      Lương Gross là tổng thu nhập; Lương Net là lương thực nhận.

2. Cách quy đổi lương Net sang Gross

     Theo các quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC thì các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động mà khoản tiền này không bao gồm thuế thì phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế (hay còn gọi là quy đổi lương Net sang lương Gross) để xác định thu nhập chịu thuế. Các bước quy đổi lương Net sang lương Gross như sau:

2.1. Tính Thu nhập làm căn cứ quy đổi từ lương Net sang lương Gross

     Để tính Thu nhập làm căn cứ quy đổi, Bạn dùng công thức sau:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay – Các khoản giảm trừ (1)

     Trong đó:

Thu nhập thực nhận: là khoản tiền lương, tiền công chưa bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng và không bao gồm các khoản phụ cấp theo quy định như sau:

cac-khoan-phu-cap-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-lao-dong

+ Các khoản trả thay: là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động hàng tháng. Ví dụ như: Tiền thuê nhà, tiền điện, tiền hoặc các khoản phụ cấp nêu trên.

+ Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh (bản thân: 9.000.000 đồng/tháng; người phụ thuộc: 3.600.000 đồng/người/tháng); giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Chú ý:

- Trường hợp trong các khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế.

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

2.2. Tính toán khoản Thu nhập tính thuế của người lao động

     Để tính toán khoản thu nhập tính thuế của người lao động, Bạn cần phải căn cứ vào bảng quy đổi thu nhập không bao gồm thuế ra thu nhập tính thuế theo quy định tại phụ lục 02/PL-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ tài chính. Chi tiết bạn theo dõi bên hình dưới.

bang-quy-doi-thu-nhap-khong-bao-gom-thue-ra-thu-nhap-tinh-thue

2.3. Tính thuế thu nhập cá nhân mà doanh nghiệp phải nộp cho người lao động

Để tính thuế thu nhập cá nhân mà doanh nghiệp phải nộp cho người lao động, Bạn cần phải căn cứ vào biểu tũy tiến từng phần theo quy định của bộ tài chính, cụ thể như hình dưới đây, cách tính thuế thu nhập cá nhân

Biểu tính thuế thu nhập cá nhân

 2.4. Bài toán ví dụ

Năm 2019, theo hợp đồng lao động ký giữa Ông Hoàng Quốc Uy và ExcelThucHanh.com thì:

Tiền lương thực nhận (Net): 35 triệu đồng/tháng, ngoài tiền lương ông Uy thực nhận ra, công ty còn trả thay ông Uy các khoản sau:

Phí hội viên câu lạc bộ cầu lông: 1 triệu đồng/tháng (ExcelThucHanh.com trả thay)

Bảo hiểm bắt buộc: 2 triệu đồng/tháng.

Người phụ thuộc: 1 mẹ già (không có nguồn thu nhập nào)

Đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Không

ExcelThucHanh.com chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định thay cho ông Uy.

=> Hãy tính thuế thu nhập cá nhân hàng tháng mà ExcelThucHanh.com phải nộp cho ông Uy?

Lời giải cho bài toán này như sau:

     Theo hướng dẫn ở trên, để tính thuế thu nhập cá nhân hàng tháng mà ExcelThucHanh.com phải nộp (trả thay) cho ông Uy thì ta tiến hành áp dụng công thức (1) ở trên và các bước hướng dẫn được đưa ra ở mục 2.1; 2.2; 2.3; Trình tự cụ thể như sau:

     + Bước 1: Tính Thu nhập làm căn cứ quy đổi từ lương Net sang Gross:

Thu nhập quy đổi = 35 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 3,6 triệu đồng + 2 triệu đồng) = 21,4 triệu đồng

     + Bước 2: Tính toán khoản Thu nhập tính thuế của người lao động

     Theo tính toán ở bước 1 và so sánh đối chiếu kết quả đó với bảng quy đổi thu nhập không bao gồm thuế ra thu nhập tính thuế như hướng dẫn trong mục 2.2 ở trên thì thu nhập tính thuế của Ông Uy được tính như sau:

Thu nhập tính thuế = (21,4 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 24,8125 triệu đồng

     + Bước 3: Thuế thu nhập cá nhân mà ExcelThucHanh.com phải trả thay cho Ông Uy

     Căn cứ vào kết quả ở bước 2, ta thấy mức Thu nhập tính thuế của Ông Uy nằm trong bậc 4 của biểu thuế lũy tiến được đề cập ở mục 2.3 ở trên, do vậy Số tiền thuế TNCN công ty phải nộp thay cho ông Uy được tính như sau (ở đây ta sử dụng cách tính thứ 2 trong biểu lúy tiến từng phần):

Số tiền thuế TNCN công ty phải nộp thay cho ông Uy = 24,8125 triệu đồng × 20% – 1,65 triệu đồng = 3,3125 triệu đồng

=> Như vậy, ExcelThucHanh.com sẽ phải trích tiền và nộp thay cho ông Uy khoản thuế thu nhập cá nhân của Ông Uy là 3,3125 triệu đồng, và đây cũng chính là khoản tiền được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

2.5. Bài toán nâng cao

     Vẫn với nội dung bài toán (được đề cập ở mục 2.4) và bổ sung thêm dữ liệu đó là hợp đồng lao động ExcelThucHanh.com có thỏa thuận trả thay tiền thuê nhà cho Ông Uy với số tiền là 15 triệu đồng/tháng.

     Hãy tính Thuế TNCN mà ExcelThucHanh.com phải trả thay cho Ông Uy trong trường hợp bài toán có thêm dữ kiện này?

Lời giải cho bài toán này như sau:

     + Bước 1: Tính Thu nhập làm căn cứ quy đổi từ lương Net sang Gross:

Thu nhập quy đổi = 35 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 3,6 triệu đồng + 2 triệu đồng) = 21,4 triệu đồng

     + Bước 2: Tính toán khoản Thu nhập tính thuế của người lao động

Thu nhập tính thuế = (21,4 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 24,8125 triệu đồng

     + Bước 3: Tính khoản thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):

Thu nhập chịu thuế(không gồm tiền thuê nhà) = 24,8125 triệu đồng + 9 triệu đồng + 3,6 triệu đồng + 2 triệu đồng = 39,4125 triệu đồng/tháng

     + Bước 4: Tính số tiền thuê nhà làm căn cứ quy đổi tính thuế TNCN

     Theo quy định của pháp luật lao động, thì thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế.

     Chính vì vậy khoản tiền thuê nhà để tính toán vào thu nhập làm căn cứ quy đổi lương Net sang lương Gross được xác định như sau:

Tiền thuê nhà làm căn cứ quy đổi = 39,4125 triệu đồng * 15% = 5,911875 triệu đồng/tháng

⇒ Số tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi lương Net sang Gross là 5,911875 triệu đồng/tháng (thay vì 15 triệu đồng/tháng như thỏa thuận giữa ExcelThucHanh.com và ông Uy).

          Sau khi xác định được số tiền thuê nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi lương Net sang lương Gross, giờ là lúc bạn tính số thuế thu nhập cá nhân mà ExcelThucHanh.com phải trả thay cho ông Uy, quy trình tính toán lại tương tự như đã trình bày ở mục 2.4 nhưng bạn phải cộng thêm khoản tiền thuê nhà vừa tính ở bước 4 trên mà ExcelThucHanh.com trả thay cho ông Uy vào công thức tính Thu nhập quy đổi, cụ thể như sau:

     + Bước 5: Tính Thu nhập làm căn cứ quy đổi từ lương Net sang Gross (tính lại theo tiền thuê nhà tính làm quy đổi):

Thu nhập quy đổi = 35 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,911875 triệu đồng – (9 triệu đồng + 3,6 triệu đồng + 2 triệu đồng) = 27,724375 triệu đồng

     + Bước 6: Tính toán khoản Thu nhập tính thuế của người lao động

     Theo tính toán ở bước 1 và so sánh đối chiếu kết quả đó với bảng quy đổi thu nhập không bao gồm thuế ra thu nhập tính thuế như hướng dẫn trong mục 2.2 ở trên thì thu nhập tính thuế của Ông Uy được tính như sau:

 Thu nhập tính thuế = (27,724375 triệu đồng – 3,25 triệu đồng)/0,75 = 32.6325 triệu đồng

     + Bước 7: Thuế thu nhập cá nhân mà ExcelThucHanh.com phải trả thay cho Ông Uy

     Căn cứ vào kết quả ở bước 2, ta thấy mức Thu nhập tính thuế của Ông Uy nằm trong bậc 5 của biểu thuế lũy tiến được đề cập ở mục 2.3 ở trên, do vậy Số tiền thuế TNCN công ty phải nộp thay cho ông Uy được tính như sau (ở đây ta sử dụng cách tính thứ 2 trong biểu lúy tiến từng phần):

Số tiền thuế TNCN công ty phải nộp thay cho ông Uy = 32.6325 triệu đồng × 25% – 3,25 triệu đồng = 4,908125 triệu đồng

=> Như vậy, ExcelThucHanh.com sẽ phải trích tiền và nộp thay cho ông Uy khoản thuế thu nhập cá nhân của Ông Uy ứng với bài toán này là 4,908125 triệu đồng, và đây cũng chính là khoản tiền được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Cách quy đổi lương Gross sang Net để tính thuế TNCN cho người lao động

     Để hiểu cách thức tính toán, Bạn vui lòng đọc kỹ trong bài viết sau “Cơ sở để áp dụng hàm Excel tính thuế thu nhập cá nhân“.

TÀI LIỆU CỰC HẤP DẪN

     Để nhận file excel tính sẵn công thức quy đổi tương Net sang Gross và ngược lại Bạn tài về từ link sau: Tài liệu Quy đổi lương Net sang Gross và Lương Gross sang Net.

@Ps: Hãy theo dõi Bài viết “Excel dành cho chuyên viên tiền lương C&B” để tiếp cận thêm những thông tin bổ ích vè Excel được áp dụng trong lĩnh vực tiền lương, đặc biệt nếu bạn muốn trở thành một chuyên viên về C&B – Một vị trí quan trọng trong tổ chức.

Hãy tham gia ngay group facebook “Excel dành cho người đi làm” để trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối!

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

  Từ khóa liên quan bài viết:
  Danh mục bài viết:
Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

0 Lời bình

Chưa có lời bình nào!

Chỉ khi bạn đăng ký tài khoản người dùng, bạn mới có thể bắt đầu đăng lời bình.

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.