Quay lại trang chủ

Tag "Hàm Excel"

Hàm tìm kiếm Match

1. CÔNG THỨC MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type) 2. CÔNG DỤNG      Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị cần tìm kiếm lookup_value trong vùng dữ liệu lookup_array. Match  có thể trả về giá

Xem chi tiết

Hàm INDEX

1. CÔNG THỨC INDEX(array,row_num,[col_num],[area_num]) 2. CÔNG DỤNG Hàm INDEX trả về giá trị ứng với giá trị của ô trong vùng tìm kiếm array, ô này có địa chỉ với dòng

Xem chi tiết